in

Despre Biblie

Îți dorești să înțelegi mai bine cum te poți raporta corect la BIBLIE? Ți-am pus la dispoziție mai multe versete biblice și informații relevante:

Conținutul Bibliei de azi nu diferă față de cel original.
Isaia 40:8 – ,,Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”

Biblia este cea care modelează conștiința morală, care ne luminează drumul în viață.
Psalmi 119:105 – ,,Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.”

Biblia este mesajul transmis de către profeții biblici, un mesaj care ne îndrumă.
2 Petru 1:19 – ,,Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte…”

Biblia ne prezintă adevărul despre noi înșine, despre originea și scopul vieții noastre.
Ioan 17:17 – ,,Cuvântul Tău este adevărul.”

Având în vedere că există o luptă spirituală între bine și rău, Biblia slujește ca sabie a Duhului Sfânt, prin care inimile cititorilor sunt cucerite și păzite de influențele corupătoare.
Efeseni 6:17 – ,,Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

O metodă utilă de studiere a Bibliei este compararea unui verset cu altele din aceeași tematică. Astfel, Biblie este propriul ei interpret.
Isaia 28:10 – ,,Căci dă învăţătură peste învăţătură, … puţin aici, puţin acolo.”

Este recomandată o frecvenţă zilnică a studierii Bibliei.
Fapte 17:11 – ,,Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.”

Duhul Sfânt oferă garanţia că Biblia poate fi înţeleasă și de omul de rând.
Ioan 16:13 – ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.”

Biblia oferă încurajare și încredere.
Romani 15:4 – ,,…prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.”

Biblia are valabilitate eternă.
Matei 24:35 – ,,Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

Biblia se adresează oricărei vârste, studiul nu trebuie amânat pentru ,,o vârstă potrivită”.
2 Timotei 3:15 – ,,din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi…”

Biblia este centrată în jurul unei Persoane: Isus Hristos.
Ioan 5:39 – ,,Cercetaţi Scripturile… ele mărturisesc despre Mine.”

Biblia este inspirată de Dumnezeu.
Romani 3:2 ,,lor (iudeilor) le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.”
Galateni 1:11-12 ,,Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie omenească; pentru că, n-am
primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.”


Câteva dovezi din Biblie pentru inspirația ei divină:


a) Scriitorii ei nu-și asumă paternitatea scrierii, ci recunosc inspirația divină.
1Tesaloniceni 2:13 ,,De aceea, mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.”


b) Biblia a rezistat până azi, nu s-a pierdut în istorie.
Matei 12:25 ,,şi orice cetate sau casă, dezbinată împotriva ei însăşi, nu poate dăinui.”


c) Profețiile ei s-au împlinit.
Deuteronom 18:21-22 ,,Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.”


d) Se poate observa cum cititorii ei sunt transformați în ce privește caracterul moral.
Evrei 4:12 ,,Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.”


De știut despre Biblie:

Există o interdicție de a modifica în vreun fel Biblia.
Apocalipsa 22:18-19 ,,Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.”


Înţelegerea Bibliei este oferită omului care acceptă premisa credinței.
1Corinteni 2:14-15 ,,Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.”


Înţelegerea Bibliei presupune în prealabil rugăciune pentru a fi asistat de Duhul Sfânt în înțelegerea ei.
Proverbe 2:3-5 ,,dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere… atunci vei … găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.”


Înţelegerea Bibliei este condiționată și de dorinţa sinceră a omului de a face voia lui Dumnezeu.
Ioan 7:17 ,,Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu.”


Confuzia morală, debusolarea în viață este rezultatul necunoaşterii Bibliei.
Matei 22:29 ,,Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”


Uneori este posibil să ai nevoie de călăuzirea unei alte persoane pentru înţelegerea Bibliei.

Fapte 8:30-31 ,,Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?”


Credinţa apare atunci când cineva aude mesajul Bibliei.
Romani 10:17,,Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”


Biblia afirmă că există pericolul ca tradiția să fie considerată mai importantă decât Scriptura.
Matei 15:2-3 ,,… voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?”
Matei 15:13 Orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.
Matei 15:14 ,,Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe, şi cînd un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amîndoi în groapă.”
Matei 23: 4 ,,Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.”
Marcu 7:7 ,,Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decît nişte porunci omeneşti.”
Marcu 7:9 ,,Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.”
Marcu 7:13 ,,… aţi desfiinţat Cuvîntul lui Dumnezeu, prin datina voastră.”
1Corinteni 4:6 ,,să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”…”
Galateni 1:8 ,,Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”
Galateni 1:14 ,,Eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.”
Coloseni 2:8 ,,Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.”
2Tesaloniceni 2:15 ,,rămîneţi tari şi ţineţi învăţăturile, pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.”
1Timotei 4:7 ,,Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti.”


Scopul citirii Bibliei este să ne lăsăm ,,vizitați” Autor. Prin Biblie, Dumnezeu ne vizitează inima, gândirea și simțirea.

Apocalipsa 3: 20 ,,Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”


Biblia îl ajută pe credincios să poată deosebi adevărul de minciună.

Tit 1:9 ,,să se ţină de Cuvîntul adevărat care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe potrivnici.”


Vechiul Testament este format din 3 părți: Tora/Legea, Profeții și Scrierile sapiențiale(de înțelepciune)/Psalmi.
Luca 24:44 ,,trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.”


Isus nu a desfiinţat Vechiul Testament.
Matei 5:17 ,,Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.”

Biblia are putere transformatoare.

Luca 1:37 ,,Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
1Petru 1:23 ,,fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.”


Nu este suficient să cunoști Biblia, ea trebuie și împlinită.
Luca 8:21 ,,Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc.”
Luca 11:28 ,,Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!”
Ioan 8:31. „Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei.”
Minunile nu pot genera credință acolo unde nici citirea Bibliei nu o face.
Luca 16:31 ,,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”


Biblia oferă promisiuni celor care păzesc sfaturile și principiile Bibliei.
Ioan 8:51 ,,dacă păzeşte cineva cuvîntul Meu, în veac nu va vedea moartea” (cea veșnică).
Ioan 14: 23.,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.”
Apocalipsa 1:3 ,,Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea!”
Ezechiel 3:3. ,,El mi-a zis: „Fiul omului, hrăneşte-ţi trupul şi umple-ţi măruntaiele cu sulul acesta, pe care ţi-l dau!” L-am mîncat, şi în gura mea a fost dulce ca mierea.”
Isaia 55:10-11 ,,Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pămîntul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămînţă semănătorului şi pîine celui ce mănîncă, tot aşa şi Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”
Proverbe 16:20 ,,Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea…”


Biblia nu poate fi nesocotită fără să existe o consecință.
Ioan 12:48 ,,Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osîndi: Cuvîntul.”
Proverbe 13:13 ,,Cine nesocoteşte Cuvîntul Domnului se pierde…”


Canonul biblic nu redă toate faptele lui Isus Hristos, doar pe cele mai importante.
Ioan 21: 25 ,,Mai sunt multe alte lucruri, pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încape cărţile care s-ar fi scris.”


Creştinul nu trebuie să fie rușinat de credința sa în Biblie.
Filipeni 2:16 ,,…ţinînd sus Cuvîntul vieţii…”


Biblia se apără singură.
Apocalipsa 11:4-5 ,,Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pămîntului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmaşii lor.”


Biblia este propriul ei interpret.
2 Petru 1:20 ,,nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.”
2 Corinteni 2:17 ,,Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi.”
2 Petru 3:16 ,,epistolele lui.. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.”
Neemia 8:8 ,,Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu, şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.”
Luca 24:27 ,,Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”
2 Timotei 2:15 ,,Caută să te înfăţişezi .. ca un lucrător … care împarte drept Cuvîntul adevărului.”


Biblia trebuie tratată cu respect.
Neemia 8:5 ,,Ezra a deschis cartea … Şi cînd a deschis-o, tot poporul s-a sculat.”


Conducătorii religioși sunt și ei pasibili acuzației că nu cunosc Biblia.
Ezechiel 7:26 ,,preoţii nu mai cunosc Legea…”


Dumnezeu alege totuși conducători religioși, oameni spirituali care pot ghida.
Ieremia 25:4 ,,Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi proorocii, i-a trimis dis de dimineaţă, şi n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi.”
2 Timotei 4:2 ,,propovăduieşte Cuvîntul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp; mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blîndeţea şi învăţătura.”


Dumnezeu are grijă ca ceea ce a promis în Biblie să fie împlinit.

Ieremia 1:11-12 „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.” Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvîntului Meu, ca să-l împlinesc.”


Însușirea învățăturilor Bibliei ne poate feri de abateri morale.
Psalmi 119:11 ,,Strâng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”


Biblia trebuie să fie studiată cu bucurie, nu din obligație și nu cu plictiseală.
Psalmi 119:162 ,,Mă bucur de Cuvîntul Tău ca cel ce găseşte o mare pradă.”


Isus Hristos a confirmat autoritatea Bibliei.
Ioan 10:35 ,,Scriptura nu poate fi desfiinţată.”
Matei 4:4 ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Stă scris…”

Cărți care te pot ajuta să înțelegi Biblia mai bine:

Cartea poate fi achiziționată aici.
Cartea poate fi achiziționată aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings